App - Ứng dụng

Nếu có khóa học mới ra lúc tôi đang sử dụng, tôi có được học khóa học mới không?

Các chính sách đối với khóa học mới

Chắc chắn rồi ạ, bạn sẽ được học tất cả các khóa học được xuất bản trong quá trình bạn còn thời gian sử dụng colorME Elearning.

Hiện tại ColorME Elearning đang có rất nhiều các khóa học liên quan đến Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro và hơn thế nữa.