App - Ứng dụng

Tôi có thể xem mẫu chứng chỉ không

Digital Certificate của ECOLORME trông như thế nào

Chào bạn, sau khi bạn học xong mỗi khóa học, ECOLORME sẽ cung cấp cho bạn Certificate với mẫu như sau: