App - Ứng dụng

Tôi có được bảo lưu không?

Trong trường hợp muốn tạm dừng học, tôi có được bảo lưu không?

Trong trường hợp bạn xác định rằng sẽ không sử dụng COLORME Elearning trong tối thiểu 1 tháng, COLORME sẽ hỗ trợ bạn tạm đóng băng tài khoản cho đến khi bạn kích hoạt trở lại ạ <3

ColorME hỗ trợ bảo lưu (tối thiểu 1 tháng)